Zasady regulujące tworzenie pracy magisterskiej i licencjackiej

W pewnym sensie studia to bardzo sformalizowany proces. Student musi zaliczać kolokwia, egzaminy i na wszystko mieć tzw. papier, gdy ubiega się o stypendium, dofinansowanie jakiegoś projektu przygotowywanego w ramach studenckich obowiązków. Istnieją też zasady określające wygląd i zawartość prac dyplomowych.

Obecnie osoba, która otrzymuje tytuł zawodowy magistra, musi napisać dwa dzieła naukowe - po jednym na zakończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Tylko słuchacze nielicznych kierunków nieobjętych reformą bolońską piszą jedną pracę magisterską. Reszta musi najpierw napisać i obronić pracę licencjacką, by móc ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające (II stopnia).

Praca magisterska i licencjacka stawiają przed studentem podobne wymagania. Musi on przeanalizować jakiś problem w naukowy sposób, przeprowadzić badania i wyciągnąć z nich wnioski. Badania, analizy mają pomóc w weryfikacji hipotez, jakie każdy autor pracy magisterskiej czy licencjackiej powinien zamieścić na początku, tj. we wstępie do utworu.

Wszelkie zapożyczone przez piszącego pracę magisterską czy licencjacką twierdzenia i myśli wymagają opatrzenia ich przypisem, który informuje czytelnika, że ich autorem jest ktoś inny, np. jakiś profesor. Wszystkie dane muszą mieć oparcie w istniejących źródłach. Student musi rzetelnie podejść do tematu i przedstawić go w możliwie obiektywny sposób zgodny ze stanem faktycznym.